Foto e video

FOTO - RYO ONISHI

Seminario con lo Shihan di Ninjutsu Ryo Onishi a Roma presso l'asd KOKOROZASHI